Průběh realizace

Nejprve nás kontaktujte buď připraveným formulářem, telefonem nebo osobně. Po zkontaktování se s Vámi domluvíme na návštěvě přímo na místě realizace vrtu, kde náš proutkař určí nejvhodnější místo, přibližnou hloubku a vydatnost pramene. Na místě také prověříme přístupnost pro naši techniku, zodpovíme Vaše dotazy, projednáme způsob řešení potřebných povolení, případně sjednáme termín zhotovených prací.

Vyřídíme a provedeme veškerá stavební povolení, vodohospodářské řízení, povolení vodoprávního úřadu, posudky, projekty, vyjádření dotčených orgánů apod. Při vyřizování stavebního povolení na studnu nabízíme možnost plného zastoupení při všech jednání na stavebních úřadech a odborech životního prostředí. 

Ručíme přítokem 2000 l / 24 h. V případě nezdařilé akce garantujeme provedení vrtu zdarma. Dle současných právních norem je zdroj podzemní vody (studna či vrt) vodohospodářské dílo, jehož zřízení podléhá určitým legislativním postupům.

V zásadě jsou možné dva postupy:

  1. Realizace studny na základě stavebního povolení, jako předem povolené vodohospodářské dílo.
    Autorizovaný projektant vypracuje projekt studny, stavebník doloží žádost, povolení k odběru a ke zřízení studny. V projektu by měly být zohledněny hydrogeologické poměry lokality, navrženo příhodné umístění studny na pozemku s ohledem na hranice pozemku, studně nejbližších sousedů a případné zdroje znečištění, navržena vhodná technologie provedení studny, úprava zhlaví a okolí studně apod.Následně proběhne vodoprávní a územní řízení. Po vyhotovení díla žádá stavebník o uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu (kolaudace). 
  2. Realizace studny jako průzkumného díla.
    Tento způsob je běžnější, představuje realizaci průzkumného geologického vrtu, který má již charakter hotového jímacího objektu (bez trvale osazeného čerpadla a přípojky do domu. Provádí se na základě ohlášení a jeho vyhodnocení způsobilým geologem slouží společně s projektem stavebně technické části od autorizovaného projektanta jako podklad pro vodoprávní řízení.