Vrtaná studna

Mají relativně malou statickou zásobu vody, takže voda se ve vrtu neustále vyměňuje. Vrtanými studněmi lze jímat hlubší, zpravidla méně znečištěné nebo zcela neznečištěné obzory podzemní vody odtěsněním nejmělčejší, zpravidla kontaminované vody.

Z tohoto důvodu je nutné počítat s větší hloubkou než u kopané studny, její hloubka je většinou ukončena cca 5m pod silnějším, res. dostatečným přítokem podzemní vody. O proti kopané studni jímá hlubší podzemní vodu, která není přímo závislá na atmosférických srážkách, její množství je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda bývá lepší jakosti. U vrtané studny lze bezpečně utěsnit mezikruží vrtu a umístěním perforace plastové výstroje jímat pouze zvolenou zvodeň.

 

Vrtaná studna ( obecně hydrogeologický vrt ) se zpravidla volí na křížení zvodnělých puklinových systémů. Současně je nutné při umístění zdroje podzemní vody zohlednit geologické a hydrogeologické podmínky lokality samé, nároky na vydatnost a kvalitu vody, stavební dispozice, přístupnost techniky atd. Hloubka studny se stanovuje především ve vztahu k požadované vydatnosti, kvalitě, geologickým podmínkám a očekávaným přítokům tak, aby bylo pochyceno více zájmových přítoků či dostatečný úsek zájmového vodonosného horizontu ( zvodně ).

Vystrojovací materiály musí mít zdravotní atesty na pitnou vodu a musí být tedy zdravotně nezávadné. Často se setkáváme s hotovými studnami, kde jako výstroj byl použit materiál pro kanalizační potrubí, který je levný, ale zcela nevhodný.

Výhody:

  • Hydraulicky dokonalá studna
  • Využívá celý zvodnělý kolektor
  • Stálý přítok i v době srážkového minima
  • Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší
  • Snadné provedení (samotné vrtání 1-2 dny)
  • Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
  • Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel
  • Náklady úměrné výsledku

 

Nevýhody:

  • Menší akumulace ( avšak řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná )